Szanowny Kliencie

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności Akceptuję

STATUT

S T A T U T

FUNDACJI

 „MIŁOŚĆ I SERCE”

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą „Miłość i Serce”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona z woli Agaty Pilarskiej-Jakubczak, zwaną dalej „Fundatorem”, w dniu 8 kwietnia 2016 r., aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Dubicką w Kancelarii Notarialnej przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 85 lokal 88 w Warszawie oraz aktem notarialnym z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającym oświadczenie o ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w tej samej kancelarii i przez tego samego notariusza, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może także prowadzić działalność poza jej granicami.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym i symbolem.
 3. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

 

§ 4

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, statuetki medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i jej przyjaciołom.

§ 5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, ośrodki.
 3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego oraz w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

 

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.

 

 

§ 6

 

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie w rozwoju osób niepełnosprawnych, w szczególności z autyzmem, z Zespołem Aspergera, całościowym zaburzeniem rozwojowym oraz ich rodzin.
 2. Tworzenie miejsc rehabilitacji, terapii, pracy, krzewienia kultury i sztuki, przyjaznego środowiska rozwoju duchowego, społecznego, fizycznego i twórczego dla osób chorych oraz umożliwianie im prowadzenia godnego życia wbrew wykluczeniu społecznemu.
 3. Wybudowanie i prowadzenie wiosek (osad dla chorych poza miastem) w postaci domów akceptacji, terapii, pracy, odpoczynku i starości dla osób chorych, rodzin, rodziców i rodzeństwa osób niepełnosprawnych.
 4. Działalność na rzecz szacunku, indywidualizmu, odmienności, zrozumienia i dbania o potrzeby chorych osób i ich rodzin.
 5. Ochrona godności i integralności osób niepełnosprawnych m.in. z autyzmem oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, m.in. osób bezdomnych, byłych więźniów, sierot.
 6. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. z autyzmem.
 7. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w ich najbliższym środowisku domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym, terapeutycznym.
 8. Wyrównywanie szans życiowych dla chorych, ich rodzin i osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m.in. edukację, terapię, uczenie zawodu, rozwijanie talentów, promocję dobroczynności, integrację środowisk i pomoc społeczną.
 9. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla osób niepełnosprawnych.
 10.  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej, skutecznych metod pracy z rodziną, osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi oraz dziećmi z autyzmem.
 11.  Edukacja społeczeństwa, dzieci oraz rodziców osób chorych i potrzebujących, m.in. więźniów, bezdomnych, „trudnej” młodzieży.
 12.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans życiowych.
 13.  Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych.
 14.  Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 15.  Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim.
 16.  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w   rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracja środowisk wykluczonych ze społeczeństwem.
 17.  Wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i integracji europejskiej.
 18.  Działalność charytatywna.
 19.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 20.  Wspieranie i inicjowanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia rodziny i osób potrzebujących, m.in. więźniów, dzieci z Domów Dziecka, młodzieży z Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich.
 21.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 22.  Promowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.
 23.  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
 24.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
 25.  Turystyka i krajoznawstwo.
 26.  Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Kształcenie osób bezdomnych w kierunku objęcia stanowisk personelu w osadzie, których zadaniem jest towarzyszenie chorym, wspieranie ich i zajmowanie się nimi wykorzystując wrodzone predyspozycje do różnorodnych posług na rzecz wspólnoty i dobra jej członków.
 2. Wychodzenie z bezdomności i wykluczenia społecznego poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i nawyku pracy, aktywizację zawodową, wolontariat, inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej i grupowej oraz integrację grup społecznych.
 3. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie:
 1. potrzeb emocjonalnych, fizycznych i duchowych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych, m.in. z autyzmem,
 2. wiedzy o autyzmie, psychologicznej i społecznej,
 3. umiejętności wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci z autyzmem i osób niepełnosprawnych,
 4. kontroli emocji, technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia etc.
 1. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i osób niepełnosprawnych.
 2. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin z dziećmi z autyzmem i osób niepełnosprawnych.
 3. Pomoc społeczną poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i edukację osób niepełnosprawnych, m.in. z autyzmem oraz pomoc rodzinom.
 4. Edukacja społeczeństwa na temat najnowszych terapii, w tym m.in. działania popularyzatorskie i edukacyjne w zakresie autyzmu.
 5. Programy szkoleniowe dla rodzin osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, nauczycieli, personelu, terapeutów.
 6. Programy badawcze związane z badaniem skutecznych form pomocy osobom niepełnosprawnym, m.in. z autyzmem i wykluczonym społecznie, ich edukacji, badaniem kosztów i korzyści terapii i różnych form pomocy rodzinie, monitorowaniem liczby zachorowań, m.in. na autyzm.
 7.  Tworzenie placówek edukacyjnych, zawodowych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych, m.in. z autyzmem, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących do życia w warunkach wspólnoty europejskiej.
 8.  Działalność wydawnicza i medialna, m.in. tłumaczenia książek na temat terapii, pomocy rodzinie, promocji talentów, rozwoju potencjału człowieka, programów edukacyjnych, osób wykluczonych społecznie; filmy, gazety, wystawy, opracowania naukowe, inne materiały dziennikarskie, działania edukacyjne i informacyjne przez Internet.
 9.  Finansowanie badań naukowych.
 10.  Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 11.  Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 12.  Współpraca z mediami, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 13.  Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji w celu wymiany doświadczeń i promowania nowatorskich rozwiązań prawnych, terapeutycznych, naukowych, itp.
 14.  Produkcja gier i zabawek, innych produktów m.in. rękodzielnictwo osób chorych, utalentowanych, wykluczonych społecznie.

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z innymi Fundacjami, organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

 

 

§ 9

 

Fundacja może prowadzić:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego określoną w par. 7 ust. 1–17,
 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego określoną w par.7 ust. 1–17,
 3. Działalność gospodarczą.

 

§ 10

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów, w rozmiarach służących jej celom statutowym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie Funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na wynagrodzenia określa Zarząd.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.
 6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundacje zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji.

 

 

§ 11

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Z majątku Fundacji kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą.

 

§ 12

 1. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pożytku publicznego oraz majątkiem Fundacji są:
  1. darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  2. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
  3. odsetki bankowe,
  4. dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
  5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§ 13

 

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Rozdział IV: Władze Fundacji.

 

 

§ 14

 

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

Rada Fundacji

 

§ 15

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, wnioskodawczym, kontrolnym, nadzorczym, doradczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się przynajmniej z dwóch członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub w wyniku wyrażonej pisemnie woli Fundatora.  
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji (za jego zgodą) do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz utrzymuje stały kontakt z Zarządem.

 

§ 16

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do podjęcia decyzji przez Radę niezbędna jest obecność dwóch członków Rady.

 

§ 17

 

Do zadań Rady należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków i metod działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Nadawanie na wniosek Zarządu osobom zasłużonym dla Fundacji odznak i statuetek.
 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub tworzeniu nowych komórek organizacyjnych Fundacji.
 9. Określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji.
 10.  Opracowanie regulaminów działania Rady.

 

§ 18

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 19

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatora.  
 2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 3. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje z chwilą osobistej rezygnacji lub odwołania go przez Radę Fundacji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, w obecności wszystkich członków Rady. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkowstwa w Zarządzie Fundacji.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  4. zaistnienia innych przyczyn, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Nowego członka Zarządu powołuje Rada Fundacji, podejmując uchwałę jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, w obecności wszystkich członków Rady.

 

§ 20

 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w zależności od możliwości finansowej Fundacji. Ich wysokość ustala jednomyślnie Rada w drodze uchwały.

 

§ 21

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, innego nieodpłatnego przysporzenia,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 22

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Fundacji. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe.

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 23

 

Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora lub na mocy uchwały Rady Fundacji na wniosek Zarządu za zgodą Fundatora.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 24

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

 

 

§ 25

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 26

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 27

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 28

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 29

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

 § 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.Zobacz również

Gra planszowa
15 lutego 2024
FUNDACJA "Mam DOM" stworzyła grę planszową "Droga do domu". Jest to narzędzie, które wesprze rodziny adopcyjne, jak i zastępcze oraz wychowanków domów dziecka. Grę tę wykorzystać mogą również wszystkie osoby zainteresowane adopcją, pieczą zastępczą, życiem w rodzinie, emocjami i ekologią. Świetnie sprawdza się również w rodzinach biologicznych poszerzając wiedzę i świadomość dzieci oraz ukazując, jaką wartość ma rodzina. Środki uzyskane z jej sprzedaży pomagają fundacji wspierać podopiecznych. Link do informacji na stronie Fundacji "MAM DOM": https://www.mamdom.org/produkt/gra-planszowa-droga-do-domu/ Link do gry na Allegro: https://allegro.pl/oferta/gra-planszowa-droga-do-domu-11247403029
Paczka dla pacjenta
22 grudnia 2023
Paczki świąteczne dla pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego w Warszawie.
Walka z bezdomnością
01 stycznia 2023
Dary dla osób doświadczających bezdomności
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 Fundacja Miłość i Serce
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA